Berkahipun Gusti Ingkang Ngiyataken

Kolose 1:21-23

Lampah gesangipun bangsa Israel gumantung kaliyan pakaryanipun Gusti Allah tumrap bangsa Israel. Menawi Gusti Allah ngrentahaken berkahipun, bangsa Israel mesti ngraosaken katentreman sinaosa ngalami kawontenan gesang ingkang awrat. Ugi kosok wangsulipun, sinaosa ngalami sarwa tirah namung Gusti mboten nunggil, gesangipun bangsa Israel ngalami paiting gesang. Kanthi tembung sanes, berkahipun Gusti dados perangan utami anggenipun Bangsa Israel nindakaken gesang.

Ingkang prelu dipun mangertosi, bilih berkahipun Gusti punika saget kagayuh sanes awit pambudidayanipun manungsa utawi lumantar “amal ibadah”. Yeh 36:9 nelakaken kanthi cetha sanget menawi Gusti ngeparengaken, mesti badhe dipun paringaken. Menawi mboten, Gusti Allah mboten saget kabujuk dening punapa kemawon.

Kitab Yeh nyariosaken kados pundi bangsa Israel ing satengahing kawontenan gesang ingkang dumugi kicalan pangajeng-ajeng, ananging pinaringan wewengan nampi prasetyanipun Gusti. Ay 8-12.

Berkahipun Gusti dados “jaminan” tumrap bangsa Israel. Karana dosa & panerakipun, bangsa Israel nampi paukuman saking Gusti. Ewasemanten, Gusti mboten nate nelasaken/ngicali bangsa Israel. Ay 11. Sedaya punika eneripun supados bangsa Israel nyumurupi bilih Gusti Allah punika saestu Gusti.

Berkahipun Gusti punika ingkang utami inggih punika lumantar pakaryan kawilujengan Gusti Yesus ingkang jumeneng Sang Mesih. Lumantar Gusti Yesus, Gusti Allah maringaken pangapuntening dosa& katentreman tumrap sedaya titah.

Awit saking punika, sumangga kita sami ngupadi gesang kita kanthi kinanthenan berkahipun Gusti ingkang tansah ngiyataken.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *