Teteg lan santosa ing pangajeng ajeng

MAZMUR 31:25

Saben tiyang gadhah pangajeng-ajeng. Lan pangajeng-ajeng ingkang keturutan punika mbungahaken manah. Kosokwangsulipun menawi mboten kaleksanan, dados gela, malah saget ugi mutung lan semplah ati. Pangajeng-ajeng punika mboten namung rancangan kang katatatliti, supados saget kasiapaken sakpunika, lan ing wektu kang sampun katetepaken mbmangksaget katindaknen.

Kalih wulan langkung lumampah ing mangsa pageblug covid 19 punika, kita ngalami kathah rancangan kang boten saged lumampah, kathah asil petungan lan rerembagan kang sampun katata saderengipun kedah dipun ewahi, dipun tunda, malah dipun batalaken. Menapa ingkang dados pangajeng-ajeng ing gesang kita samangke?

Jabur 31:25 ngajak kita, tetep teteg lan santosa ing pengarep-arep. “He sakehing wong kang ngarep-arep marang Sang Yehuwah, pada disantosa lan diteteg atimu!” Pangandel marang Gusti punika ngawohaken gesang ingkang teteg lan santosa. Gusti Allah mboten sare, rancanganipun Gusti sanes rancangkan bilai, nanging tentrem rahayu, supados kita kebak pangajeng-ajeng ingkang becik tumrap ing besuke. Menawi was sumelang lan raos ajrih namung ndadosaken kita nglemprek, malah ngrepotaken sadherek sanes amargi terus mawon damel prakara ing pangangen-angen ingkang bingung lan ajrih. Kosokwangsulipun raos ajrih marang Gusti nuntun kita nglairaken was sumelang wonten ing pandonga, ing panyuwunan, lan kinantenan saos sokur, temahan tentrem rahayu saking Gusti ingkang bakal ngreksa manah lan pangajeng-ajeng kita. Gusti ingkang ngrimati kita.

Kita saged mbiyantoni nyegah penyebaran lan penularan covid 19, kita sampun mangertos protokol kesehatan ingkang kedah kita tindakaken wanci punika. Nyegah kekesahan , boten kontak, jaga jarak, ngagem masker, lan reresik tangan kanthi sabun lan toya. Kita saged ngengetaken sadherek sanes nindakaken protokol ingkang sami. Lan ing gesang sesarengan, kita saged njagi supados tatacara isolasi lumampah kanthi kesadharan sak brayat lan lingkungan ingkang ndherek mbiyantoni. Pramila sumangga, para kang ngarep-arep marang Sang Yehuwah, padha disantosa lan diteteg atimu!

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *